Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka Przekazujemy Państwu

art

Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka Przekazujemy Państwu rzeczowy komentarz, który ma usprawnić zakładanie fundacji i stowarzyszeń. Lektura obejmuje wiele cennych wskazówek dotyczących ich rejestracji również działalności. Część praktyczna uzupełniona jest krótkim komentarzem do ustawy o fundacjach także Prawo o stowarzyszeniach, wzorcowymi statutami i orzecznictwem. Ponadto publikacja zawiera przydatne wzory formularzy, które interesanci będą musieli wypełnić w celu zarejestrowania fundacji i Nowoczesne systemy zarządzania w stowarzyszeniu stowarzyszenia, wprowadzenia zmian do rejestru stowarzyszeń i uzyskania wyciągów z tego rejestru. Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki zdrowotnej. Szacuje się np., że więcej niż milion Polaków jest społecznie zaangażowanych w działanie 25 tys. aktywnych fundacji i stowarzyszeń, a dla więcej niż 100 tys. osób jest to stałe miejsce zatrudnienia. O skali zjawiska świadczy też fakt, że w Polsce jest zarejestrowanych 45 tys. organizacji pozarządowych skupiających się głównie na działaniach na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji, pomocy społecznej i charytatywnej, działalności edukacyjnej i oświatowej, ochronie zabytków, w szerokim obszarze rozumianej działalności kulturalnej. Wszystkie wymienione wyżej jednostki są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem odrębności i uproszczeń przewidzianych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 rok w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Podręcznik, który adresujemy także do studentów, w jaki sposób i praktyków, zbliża Czytelnikom zasady organizacji rachunkowości, ewidencji księgowej także sprawozdawczości finansowej Programy dotacyjne dla fundacji i stowarzyszenia we wszystkich rodzajach jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Wykład wzbogacają liczne przykłady i modele księgowań korespondujące z omawianymi zagadnieniami. statut fundacji